Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (ang. CPR - Construction Product Regulation) gdzie m.in. ustala zasady oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE, jak również ustala obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyrób na rynek UE. Kolejnym działaniem Parlamentu Europejskiego było rozszerzenie zakresu obowiązywania Rozporządzenia CPR rozszerzono o kable i przewody, które zostały sklasyfikowane pod kątem ich odporności na ogień. Rozporządzenie obowiązuje producentów i dostawców kabli na rynku UE od  lipca 2017r.

Eltrim Kable dokłada wszelkich starań, aby kable oferowane do stałego montażu w budynkach spełniały wymagania rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.


Ogólne wymagania w zakresie wymagań formalnych, metod weryfikacji odporności ogniowej kabli i przewodów oraz wystawiania Deklaracji Właściwości Użytkowych DWU określa norma EN 50575: 2014.


Szczegółowe wymagania można znaleźć w powiązanych normach:

EN 13501-6: "Klasyfikacja kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień".

- EN 50399: "Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia - Aparatura probiercza, procedury, wyniki"

- EN 60332-1-2: "Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW"

- EN 60754-2: "Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów - Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności"

- EN 61034-2: "Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach - Część 2: Metoda badania i wymagania"

- EN ISO 1716: "Badania reakcji na ogień wyrobów - Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej)"

CLC/TS 50576: " Kable elektryczne - Rozszerzone zastosowanie wyników badań reakcji na ogień". 


Norma EN 13501-6 określa zakres i metodykę badań niezbędnych do oceny własności użytkowych kabli oraz definiuje poszczególne klasy tj. Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca pozwalającą na jednoznaczne sklasyfikowanie kabli i przewodów. Najwyższą klasą reakcji na ogień jest klasa Aca a najniższą klasa Fca (Fca oznacza jednocześnie brak wymagań w zakresie reakcji na ogień). Obecne możliwości techniczne pozwalają na wyprodukowanie kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, spełniających wymagania klasy B2ca. Dlatego też praktycznie będziemy mieli do czynienia jedynie z klasami B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.


Norma CLC/TS 50576 zawiera metodykę wyznaczania rodziny kabli o podobnej konstrukcji, pozwalającą na wytypowanie reprezentantów rodziny (EXAP) do przeprowadzenia badań i wyznaczenie klasy reakcji na ogień dla tej rodziny.x