Treść dokumentu w formacie PDF można pobrać z linku: Kodeks postępowania Eltrim Kable PL.pdf


Kodeks postępowania Eltrim Kable Sp. z o.o. dla Pracowników i Partnerów Biznesowych


ELTRIM to firma „otwartych drzwi” –dla pracowników, klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Wyróżnia nas dbałość o satysfakcję klienta, otwartość na nowe projekty, przyjacielskie relacje z partnerami biznesowymi, nastawienie na lojalnego, wykwalifikowanego pracownika oraz dostępne, zaangażowane przywództwo.

Kodeks postępowania określa zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby stworzyć dla wszystkich przyjazne środowisko pracy, rodzinną atmosferę i wysoką kulturę organizacyjną, nowoczesną firmę respektującą otoczenie i przestrzegającą podstawowe prawa człowieka.


Prawa człowieka i standardy pracy

Przestrzegamy przepisów prawa pracy i wszystkich innych obowiązujących w Polsce przepisów prawnych i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych i pracowników.

Szanujemy ludzi, swoich kolegów z pracy, swoich klientów, dostawców i konkurencję.

Szanujemy tajemnice handlowe własne i naszych partnerów biznesowych.

Szanujemy wszystkie prawa autorskie i przestrzegamy bezpieczeństwa i prywatności innych pracując online.

Gwarantujemy miejsce pracy wolne od mobbingu, dyskryminacji, nierówności praw, nierówności płci, rasy i pochodzenia, nietolerancji poglądów religijnych i innych, nie zatrudniamy nieletnich niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

Gwarantujemy pogodzenie rodzicielstwa z życiem zawodowym, nie zapominamy o naszych emerytach.

Gwarantujemy zrównoważone życie między pracą, a odpoczynkiem.

Staramy się stworzyć takie warunki pracy biurowej, produkcyjnej i pomieszczeń socjalnych, aby każdy czuł się komfortowo.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i higienę miejsca pracy.

Gwarantujemy pracę za godziwą zapłatę.

Staramy się stworzyć dla każdego taką atmosferę, aby praca była przyjemnością.

Korupcja

Korupcja jest jednoznacznie dla nas nieuczciwa i nielegalna.

Żaden pracownik nie powinien przyznawać ani przyjmować, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści w celu uzyskania lub utrzymania transakcji handlowych lub innego uprzywilejowanego traktowania. Każdy pracownik powinien unikać kontaktów z osobami trzecimi, które mogłyby postawić go w sytuacji zobowiązującej do czegoś oraz poddającej w wątpliwość jego uczciwość zawodową jak również nie narażać osób trzecich na tego typu sytuacje.

Środowisko

Kierujemy się przekonaniem, że skuteczny świadomy biznes to nie tylko konkurencyjność i zysk, ale także dbanie o lokalną społeczność i środowisko naturalne. Eltrim analizuje swój wpływ na środowisko i wprowadza wszelkie procedury, aby ten wpływ ograniczać i minimalizować. Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa i norm dotyczących ochrony środowiska. Staramy się, aby firma nie zakłócała naturalnego życia naszej społeczności lokalnej i była dla niej przyjazna i zawsze pomocna.

x